Diamond Trellis Pot celadon

Diamond Trellis Pot celadon- This elegant pot features a diamond trellis design and a flared rim. It is perfect for gardens and patios in Ireland.

Diamond Trellis Pot celadon- This elegant pot features a diamond trellis design and a flared rim. It is perfect for gardens and patios in Ireland.

Shopping Cart
Scroll to Top